Brancher | GPower - Robotter, elektronik og energi (2024)

HomeOmBrancher

Mange års erfaring med forskellige brancher

 • Energi
 • Maskiner
 • Akademia
 • Robotter
 • Transport
 • Forsvar
 • Produktion
 • Mediko
 • Energi
 • Maskiner
 • Akademia
 • Robotter
 • Transport
 • Forsvar
 • Produktion
 • Mediko

Brancher | GPower - Robotter, elektronik og energi (1)

Energi

Brancher | GPower - Robotter, elektronik og energi (2)

Hos GPower har vi mange års erfaring med udviklingsprojekter inden for energisektoren, hvor vi særligt har beskæftiget os med projekter inden for vedvarende energi. Som eksempel har vi blandt andet beskæftiget os med udvikling af simulatorer, der indgår i udviklingen af vindturbiner og træning af servicepersonale. Endvidere har vi udviklet testudstyr, som indgår i produktionen af invertere til solceller, udviklet controllere til styring af generatorer og udviklet testsystemer, der indgår i udvikling og produktion af brændselsceller.

Ud over nyudvikling har vi også stor erfaring med at opgradere og udvide funktioner i eksisterende systemer i forhold til at effektivisere og optimere produktions- og udviklingsprocesser.

Med afsæt i vores fa*glige kompetencer, erfaring fra tidligere projekter og nuværende samarbejde med nogle af de største spillere inden for global vindindustri anser vi os selv for at være en stærk samarbejdspartner med en særlig stor knowhow inden for energisektoren.

Kontakt os

Vil I vide mere om vores kompetencer inden for energisektoren, og hvordan disse kan bruges i forhold til at optage målinger, generere signaler, simulere fysiske systemer og automatisere processer?

Ring eller skriv til os

Brancher | GPower - Robotter, elektronik og energi (3)

Brancher | GPower - Robotter, elektronik og energi (4)

Brancher | GPower - Robotter, elektronik og energi (5)

Maskiner

Maskiner bliver mere og mere avancerede. Det sker både i forhold til test undervejs i tilblivelsen af maskinen, i forhold til computerstyring indbygget i den færdige maskine og i forhold til overvågning af maskinen i felten.

GPower har mange års knowhow inden for eksempelvis printtest og komponentvalidering, der er værdifulde værktøjer under udvikling og produktion af maskiner.

Vi leverer controllere i alle størrelser til indbygning i færdige produkter. Fra det helt simple til styring af den enkle maskine og videre til avancerede, distribuerede kontrolsystemer til styring af komplekse maskiner.

Herudover vil vores løsninger inden for computerbaseret måleudstyr være naturlige valg ved overvågning og kontrol af arbejdende maskiner.

Kontakt os

Vil I vide mere om, hvordan vores løsninger og brede knowhow kan hjælpe jer med at udvikle, producere og holde jeres maskiner kørende?

Ring eller skriv til os

Brancher | GPower - Robotter, elektronik og energi (7)

Akademia

Brancher | GPower - Robotter, elektronik og energi (8)

GPower har et naturligt tilhørsforhold til forsknings- og undervisningsverdenen. Med en udviklingsafdeling bestående af fysikere og ingeniører, hvoraf mange har en baggrund inden for undervisning, ligger det i vores DNA.

Vi vil kunne bistå jeres uddannelsescenter i teknologitunge udviklingsprojekter. Det kunne for eksempel være lige fra den enkle controller, der kan styre en robot, til det specialudviklede måle- eller dataloggersystem til grundforskning.

Vores fleksible løsninger inden for elektroniske instrumenter og automatisering er det fremtidssikrede valg til laboratorier med et naturligt fokus på fleksibilitet og økonomi.

Kontakt os

Vil I høre mere om vores kompetencer inden for forskning og undervisning?

Ring eller skriv til os

Brancher | GPower - Robotter, elektronik og energi (9)

Brancher | GPower - Robotter, elektronik og energi (10)

Brancher | GPower - Robotter, elektronik og energi (11)

Robotter

Brancher | GPower - Robotter, elektronik og energi (12)

Udvikler I robotter, eller ønsker I at bruge dem? Vores mangeårige erfaring inden for udvikling af indlejrede styringer og testsystemer kan være med til at øge performance og kvalitet af jeres robotprodukt. Derudover kan det også lette jeres integration af indkøbte robottekniske systemer.

GPowers fleksible software betyder eksempelvis, at vi kan skræddersy en løsning inden for test eller måling på robotter i udvikling og produktion, udvikle en styring til jeres robotprodukt eller hjælpe jer med at integrere robotter i jeres produktion.

Med GPower på sidelinjen er I tættere på succes i højteknologiske projekter. Med højere kvalitet, lavere omkostninger, kortere udviklingstid og større fleksibilitet til følge.

Kontakt os

Vil I høre mere om vores fleksible softwareløsninger til robotindustrien?

Ring eller skriv til os

Brancher | GPower - Robotter, elektronik og energi (13)

Brancher | GPower - Robotter, elektronik og energi (14)

Transport

Driftsikkerhed og fleksibilitet er nøgleord, der beskriver GPowers software- og hardwareløsninger – et perfekt match for transportindustrien.

Gennem tiden har vi leveret et utal af forskellige løsninger. Alt fra test af skibs- og flyinstrumenter til kontrolmåling af udledning fra skibsmotorer og laseropmåling af hjulkomponenter.

Så har I brug for automatisering til produktion og udvikling? Instrumentering til avancerede målinger? Specialiserede high-performance controllere eller styringer til høj volumen? Alle er tre klassiske ydelser hos GPower. Derudover har vi også erfaring med datalogning til myndighedsgodkendelse samt simulering til udvikling og validering, da vi i mange år har bygget avancerede simulatorer til industrien.

Hvad end jeres industri omhandler køretøjer, skibe, fly eller toge, vil vi kunne løse alle jeres opgaver inden for test, måling og styring.

Kontakt os

Vil I høre mere om vores driftssikre software- og hardwareløsninger til transportindustrien?

Ring eller skriv til os

Brancher | GPower - Robotter, elektronik og energi (15)

Brancher | GPower - Robotter, elektronik og energi (16)

Brancher | GPower - Robotter, elektronik og energi (17)

Brancher | GPower - Robotter, elektronik og energi (18)

Forsvar

Flere af vores sikkerhedsgodkendte ingeniører har en fortid inden for civil- og militærforsvaret, hvor de blandt andet har haft ansvar for udvikling af test- og instrumentløsninger.

Vores gennemprøvede software og modulære hardware egner sig godt til projekter, hvor driftssikkerhed og fleksibilitet er i fokus. Ud over levering af testsystemer og udvikling af måleinstrumenter kunne typiske GPower-løsninger eksempelvis rette sig mod drone- og robotindustrien.

Hos GPower tilbyder vi løsninger til brug i dette vigtige felt – løsninger, der i øvrigt også vil kunne bruges inden for rumfart og andre sikkerhedsområder.

Kontakt os

Vil I høre mere om vores solide løsninger til forsvarsindustrien?

Ring eller skriv til os

Brancher | GPower - Robotter, elektronik og energi (19)

Brancher | GPower - Robotter, elektronik og energi (20)

Produktion

Hos GPower er et af vores fokusområder udvikling og optimering af elektronisk produktion – et fokusområde, der i høj grad bliver understøttet af et strategisk samarbejde og partnerskab med National Instruments, hvor vi binder deres hardware sammen med vores egenudviklet software.

Alt sammen med det formål at levere prisbevidste kvalitetsinstrumenter til tiden, mens vi samtidig gør op med dyre evighedsprojekter inden for test, måling og styring.

Kontakt os

Er I interesseret i at høre mere om vores egenudviklet software til elektronisk produktion, herunder hvordan vi blandt andet har stor erfaring med at udvikle systemer til test af elektromekaniske apparater ved hjælp af hardware fra NI?

Ring eller skriv til os

Brancher | GPower - Robotter, elektronik og energi (21)

Brancher | GPower - Robotter, elektronik og energi (22)

Brancher | GPower - Robotter, elektronik og energi (23)

Brancher | GPower - Robotter, elektronik og energi (24)

Mediko

Hos GPower arbejder vi løbende med projekter, der berører medikoindustrien. Som eksempler har vi blandt andet erfaring med at automatisere testprogrammer, udvikle prototyper og optimere laboratorieudstyr.

I et tidligere mediko-projekt har vi blandt andet haft stor succes med at samle alle funktionstest på én testplatform, da det gør vedligeholdelse såvel som udvidelse af testprogrammer både lettere, hurtigere og billigere. Dette skyldes blandt andet en væsentlig reduktion i de manuelle processer samt øgede muligheder for parallelisering.

Alt sammen som følge af en øget automatisering, der resulterer i en øget effektivitet og forbedret kvalitet, da man langt tidligere i processen kommer i berøring med produktionstesten.

Kontakt os

Vil I høre mere om vores kompetencer inden for medikoindustrien?

Ring eller skriv til os

Brancher | GPower - Robotter, elektronik og energi (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated:

Views: 6157

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.