SMARTWARES SH4-99559 INSTRUCTION MANUAL Pdf Download (2024)

SH4-99559

EN Wireless built-in up/down switch

NL Draadloze omhoog/omlaag inbouwschakelaar

DE Eingebauter Funk-Aufwärts/Abwärtsschalter

FR Commutateur haut/bas sans fil intégré

ES Interruptor ascenso/descenso integrado inálmbrico

IT Interrittore salita/discesa integrato senza fili

SV Trådlös inbyggd växelströmbrytare

PL Bezprzewodowy przełącznik w górę/w dół

Comutator wireless încorporat în sus / în jos

RO

220-240 VAC

50/60Hz

Motor

3 sec

Flash

10 sec

Instruction manual

EN

PREPARATION BEFORE USE

In your electrical circuit panel, locate the circuit breaker control for the

wall switch you will be working on.

Switch the circuit off.

CONNECTING THE RECEIVER TO THE POWER SUPPLY (1)

Connect the phase wire (brown) to L and connect the neutral wire

(blue) to N.

Connecting the receiver to the roll-down shutter motor (standard

connection) (2)

First consult the instruction manual of the motor before connecting it.

A. Connect the "UP/OPEN" pin of the motor to B and connect the

"DOWN/CLOSE" pin of the motor to A.

ð NOTE: For the correct connections of a potential free contact, please

consult the instruction manual of the gate or garage door motor.

B. Connect the phase wire of the motor (black) with C.

MOUNTING THE RECEIVER

Mount the receiver in place of the existing up/down switch and switch

on the power with the power switch in your electric circuit panel.

PREPARATION BEFORE USE

Pairing the receiver with a sender

A. Press and hold the button on the receiver for 3 seconds, then

release it (5). The LED starts to blink. Your receiver is now

switched to pairing mode.

Attention: the LED should only blink after releasing the button. If

the LED starts to blink while holding the button, there will be no

pairing.

B. Press the "PAIR" button on the sender for 2 seconds to pair it with

a receiver. The LED on the receiver will light up and the LED on

the sender will start blinking rapidly.

ð Your receiver and sender are now paired.

Attention: it is possible to pair a receiver with multiple senders, eight

memory positions are available.

OPERATING RECEIVERS

Press the "I/ON" button on the sender to activate the receiver.

Press the "O/OFF" button on the sender to turn off the receiver.

Disconnecting all links

A. Press and hold the button on the built-in switch for 10 seconds.

B. During this operation the LED starts to blink.

C. When the LED on the built-in switch turns off, all links will be

disconnected.

Gebruiksaanwijzing

NL

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

Zoek in uw stoppenkast de stroomonderbreker voor de

wandschakelaar waaraan u gaat werken.

Schakel de stroom uit.

DE ONTVANGER AANSLUITEN OP DE VOEDING

Sluit de fasedraad (bruin) aan op L en sluit de neutrale draad (blauw)

aan op N.

De ontvanger aansluiten op de rolluikmotor

(standaardaansluiting)

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de motor voordat u deze

aansluit.

A. Sluit de UP/OPEN-pin (OMHOOG/OPENEN) van de motor aan op

B en sluit de DOWN/CLOSE-pin (OMLAAG/SLUITEN) van de

motor aan op A.

Specifications:

AC input Voltage:230V, 50Hz

Maximum range: 50 m

Maximum power: 300 W

Operating temperature: -10 - 50°C

Maximum RF output: 0dBm

Built-in switch: 433.92 Mhz

ð OPMERKING: Voor de juiste aansluiting van een potentiaalvrij

contact raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de motor voor de

poort of garagedeur.

B. Sluit de fasedraad van de motor (zwart) aan op C.

DE ONTVANGER MONTEREN

Monteer de ontvanger in plaats van de bestaande omhoog/omlaag-

schakelaar en schakel de stroom in met de aan/uit-schakelaar in de

stoppenkast.

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

De ontvanger koppelen aan een zender

Houd de knop op de ontvanger 3seconden ingedrukt en laat

A.

deze los (5). Het ledlampje gaat knipperen. De koppelingsmodus

van de ontvanger is nu actief.

Let op: Het ledlampje mag pas gaan knipperen nadat u de knop

hebt losgelaten. Als het ledlampje al gaat knipperen terwijl u de

knop ingedrukt houdt, wordt de koppelingsmodus niet

geactiveerd. Houd de PAIR-knop op de zender 2seconden

B.

ingedrukt om deze met een ontvanger te koppelen. Het ledlampje

op de ontvanger gaat branden en het ledlampje op de zender

gaat snel knipperen.

ð De ontvanger en zender zijn nu gekoppeld.

Let op! Het is mogelijk om de ontvanger met meerdere zenders te

koppelen. Er zijn 8 geheugenplaatsen beschikbaar.

DE ONTVANGERS BEDIENEN

Druk op de knop I/ON (I/AAN) van de zender om de ontvanger

te activeren.

Druk op de knop O/OFF (I/UIT) van de zender om de ontvanger

uit te schakelen.

Disconnecting all links

A. Houd de knop op de ingebouwde schakelaar 10seconden

ingedrukt.

B. Tijdens deze bewerking gaat het ledlampje knipperen.

C. Als het ledlampje op de ingebouwde schakelaar wordt

uitgeschakeld, zijn alle koppelingen verbroken.

Bedienungsanleitung

DE

VORBEREITUNG

Suchen Sie in Ihrem Sicherungskasten den Trennschalter für den

Stromkreis des Wandschalters, den Sie auswechseln wollen.

Schalten Sie den Stromkreis ab.

EMPFÄNGER AN DER STROMVERSORGUNG

ANSCHLIESSEN

Verbinden Sie den Phasenleiter (braun) mit L und den Neutralleiter

(blau) mit N.

Empfänger am Rollladenmotor anschließen

(Standardanschluss) Lesen Sie vor dem Anschließen zunächst die

Bedienungsanleitung für den Motor.

A. Verbinden Sie den Stift „UP/OPEN" (Auf/Öffnen) des Motors mit B

und den Stift „DOWN/CLOSE" (Ab/Schließen) des Motors mit A.

ð HINWEIS: Wegen der korrekten Anschlüsse eines potentialfreien

Kontakts halten Sie sich bitte an die Bedienungsanleitung des Tor-

oder Garagentürmotors.

B. Verbinden Sie den Phasenleiter des Motors (schwarz) mit C.

EMPFÄNGER MONTIEREN

Installieren Sie den Empfänger abstelle des vorhandenen Auf/Ab-

Schalters und schalten Sie den Strom in Ihrem Sicherungskasten ein.

BENUTZUNG VORBEREITEN

Empfänger mit einem Sender verbinden

SMARTWARES SH4-99559 INSTRUCTION MANUAL Pdf Download (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated:

Views: 6492

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.